Şener Grup

ŞENER GRUP

Genom Laboratuarında DNA ve RNA izolasyonu, PCR (Polymerase chain reaction), RFLP (Restriction fragment length polymorphism), mRNA ve miRNA ekspresyon analizleri, SNP çalışmaları, Transgenik hayvan çalışmaları, Davranış deneyleri, Sanger Sekans metoduna dayalı DNA dizileme, Yeni Nesil  Sekanslama ile Tüm Genom Dizileme, Ekzom Dizileme, RNA Dizileme, Transkriptom Analizi, İmmünohistokimya ve ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) çalışmaları yapılmaktadır.  Araştırma alanımız Otizm başta olmak üzere, çeşitli bozukluklar ve Kardiyovasküler hastalıklar şeklindedir. BAP destekli Yüksek Lisans, Doktora ile araştırma projeleri ve TUBİTAK projeleri ile çalışmalar yapılmaktadır.

PROJELER:

 1. Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık, Öfke ve Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Araştırılması. TÜBİTAK 1002 Projesi (114S742), Yürütücü, 01.10.2014-12.10.2015.
 2. Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Projesi (117S423), Yürütücü, 01.12.2017-Devam Ediyor.
 3. İnsüline Bağlı Oluşturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine Etkilerinin Mekanizması. TÜBİTAK 1001 Projesi (114S478), Araştırmacı, 01.12.2014-01.02.2018.
 4. Meme Kanser Hücre Hatlarında Transkripsiyon Faktör Proteini Olan Foxm1’ın Otofaji Sinyal Yolağında Rolünün Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Projesi (214S204), Araştırmacı, 15.04.2015-15.10.2017.
 5. Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi. TÜBİTAK 1001 Projesi (214S177), Danışman, 01.05.2015-01.11.2018.
 6. Otistik Fare Modelinde Otofajinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, (TYL-2016-6347), Yürütücü, 14.04.2016-16.05.2018.
 7. Otizm Aday Genlerinden CC2D1A’nın Mutasyonlarının ve Ekspresyonunun Araştırılması. Çok Disiplinli Araştırma Projesi, (TCD-2013-4494), Yürütücü, 01.11.2013-24.08.2016.
 8. Otizmde mikroRNA’lar ile ilişkili hedef genlerin ekpresyonlarının araştırılması. (TYL-2017-5789) Yürütücü, 17.03.2017-15.03.2018.
 9. Koroner bypass ameliyatı yapılan hastalarda PTEN ve BDNF genlerinin ekspresyonunun araştırılması. (TYL-2017-7188) Yürütücü, 03.07.2017-11.07.2018.

Akut Apandisit hastalığında mikroRNA profilinin ve bu profilin hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin belirlenmesi. Uzmanlık Tezi, (TSU-2016-6072), Araştırmacı, 02.02.2016-30.01.2017.

 1. Otizmli Hastalarda Neuralized-1 (NEURL-1) ve RGS14 Genlerinin Hafıza ve Öğrenme İle İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi (TYL-2013-4657), Araştırmacı, 02.07.2013-29.04.2015.
 2. Cc2d1a Heterozigot Farelerde Neurl1 ve 5Htr1a Genleri ile miR-19a-1 ve miR-19b-1 Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, (TYL-2015-5998), Araştırmacı, 18.08.2015-11.10.2018.
 3. Polikistik Böbrek Hastalığında MicroRNA Profilinin Belirlenmesi ve Bu Profilin Hastalığın Takibinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Normal Araştırma Projesi (TSA-2013-4583), Araştırmacı, 12.09.2013-14.09.2015.
 4. İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde BDNF Gen Polimorfizminin Erken Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Problem Çözme Becerileri ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi, (TSU-14-5294), Araştırmacı, 07.08.2014-18.06.2015.
 5. Acil Servise Başvuran Akut Apandisit Tanısı Konulan Hastalarda eNOS (Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz) Gen Polimorfizminin Araştırılması. Uzmanlık Tezi, (TTU-2014-5595), Araştırmacı, 19.12.2014-28.06.2016.
 6. Renal Kolikle Acil Servise Başvuran Hastalarda eNOS (Endoteliyal Nitrik Oksit Sentaz) Polimorfizminin Araştırılması. Uzmanlık Tezi, (TSU-14-5634), Araştırmacı, 20.02.2015-28.06.2016.
 7. Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkilerinin araştırılması. Uzmanlık Tezi, (TSU-14-5309), Araştırmacı, 20.06.2014-10.07.2015.
 8. Acil servise başvuran Sepsisli ve septik şoktaki hastalarda ETCO2 düzeylerinin kan laktat ile CVP santral venöz basınç karlaştırılması ve eNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve TNF Tümör Nekroz Faktör alfa gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, (TTU-2015-6044), Araştırmacı, 10.09.2015-23.06.2017.
 9. Diz Osteoartritli Hastalarda Matrilin-3 (MATN3) Gen Ekspresyonu ve Polimorfizmi. Uzmanlık Tezi, (TSU-14-4959), Araştırmacı, 26.03.2014-28.06.2016.
 10. Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi İle İlgili Olduğu Düşünülen Markır Genlerinin Promotor Polimorfizmleri Ve Gen Ekspresyonlarının Araştırılması. Normal Araştırma Projesi (TSA-12-3997), Araştırmacı, 13.06.2012-18.02.2015.
 11. Propofol Metabolizmasında Etkili Olan Polimorfizmlerin Belirlenmesi. Normal Araştırma Projesi (TSA-2013-4597), Araştırmacı, 20.08.2013-08.03.2017.
 12. Sheehan Sendromu Etiyolojisinde Kranyal Kemiklerin Gelişimi ve Trombofili İle İlgili Genetik Faktörlerinin Rolünün Değerlendirilmesi. Yandal Uzmanlık Tezi (TSU-12-3969), Araştırmacı, 04.04.2012- 12.02.2014.
 13. Sheehan Sendromu Etiyolojisinde Hipofiz Organogenezisi ve Otoimmünitesi İle İlgili Faktörlerin Rolünün Değerlendirilmesi. Araştırma Projesi (TSA-12-4072), Araştırmacı, 08.08.2012-07.05.2014.
 14. Yoğun Egzersizlerinin Dayanıklılık, Oksidatif Stress, İmmün Sistem ve Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması, Doktora Tez Projesi (TSD-12-3929), Araştırmacı, 14.03.2012-28.06.2016.
 15. Meme kanser hücre hatlarında transkripsiyon faktör proteini olan FOXM1’in otofaji sinyal yolağında rolünün araştırılması. Kurum Dışı Araştırma Projesi (TDA-2016-6415), Araştırmacı, 26.04.2016-07.11.2017
 16. Açık Kalp Ameliyatlarında Otofaji Myokard Korunmasındaki Bir Belirteç midir? Çok Disiplinli Araştırma Projesi (TCD-2016-6339), Araştırmacı, 26.04.2016-
 17. Vitamin D Reseptör Geni ile Serebrovasküler Hastalık İlişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, (TTU-2016-6820), Araştırmacı, 31.08.2016-07.11.2017
 18. Meme Kanser Hücre Hatlarında FOXM1 siRNA ile baskılanmış FOXM1 geninin mikro RNA Profilleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. Normal Araştırma Projesi (TSA-2017-7204), Araştırmacı, 02.05.2017-
 19. Beyin Travması Uygulanmış Sıçanların Hipofiz Hipotalamus ve Adrenal Dokularından Nöronal Hasar ve Nöronal Kök Hücre Yenilenmesi ile İlişkili Genlerin Araştırılması. Öncelikli Alan Projesi, (TSA-2017-6994), Araştırmacı, 25.10.2017-
 20. Atomoksetin Tedavisi Alan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Tedaviye Yanıt Ve Dirençte CYP2D6 Ve APOE Polimorfizmlerinin Rolü. (TOA-2018-7018), Araştırmacı, 11.04.2018-
 21. Cc2d1a Otistik Fare Modeli Beyin Dokularında Apoptoz Sinyal Yolağının Araştırılması. (TSA-2019-8757), Yürütücü, 24.06.2019-

 

 

YAYINLAR

 1. Sener EF, Taheri S, Sahin MC, Korkmaz Bayramov K, Marasli MK, Zararsiz G, Mehmetbeyoglu E, Oztop DB, Canpolat M, Canatan H, Ozkul Y. Altered Global mRNA Expressions Of Pain And Aggression Related Genes in The Blood of Children With Autism Spectrum Disorders. J of Molecular Neuroscience, 2019;67(1):89-96. DOI: 10.1007/s12031-018-1213-0.
 2. Hamurcu Z, Delibaşı N, Nalbantoglu U, Sener EF, Nurdinov N, Tascı B, Taheri S, Özkul Y, Donmez-Altuntas H, Canatan H, Ozpolat B. FOXM1 plays a role in autophagy by transcriptionally regulating Beclin-1 and LC3 genes in human triple-negative breast cancer cells. J Mol Med (Berl). 2019 Feb 7. doi: 10.1007/s00109-019-01750-8.

3. Kocyigit I, Taheri S, Eroglu E, Zarariz G, Sener EF,  Uzun I, İmamoglu H, Mehmetbeyoglu E, Unal A, Korkmaz K, Sipahioglu MH, Oymak O, Tokgoz B. The association of OSR-1 between vascular dysfunction and hypertension in polycystic kidney disease. Ther Apher Dial. 2019 Apr 24. doi: 10.1111/1744-9987.

 1. Kocyigit I, Taheri S, Eroglu E, Sener EF, Zarariz G, Uzun I, Tufan E, Mehmetbeyoglu E, Korkmaz Bayramov K, Sipahioglu MH, Ozkul Y, Tokgoz B, Oymak O, Axelsson J. Systemic Succinate, Hypoxia-Inducible Factor-1 Alpha, and IL-1β Gene Expression in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease with and without Hypertension. Cardiorenal Med. 2019 Jul 18:1-12. doi: 10.1159/000500478.
 2. Hamurcu Z, Delibaşı N, Geçene S, Şener EF, Dönmez-Altuntaş H, Özkul Y, Canatan H, Ozpolat B. Targeting LC3 and Beclin-1 autophagy genes suppresses proliferation, survival, migration and invasion by inhibition of Cyclin-D1 and uPAR/Integrin β1/ Src signaling in triple negative breast cancer cells. J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Mar;144(3):415-430. doi: 10.1007/s00432-017-2557-5.
 3. Seyhan AU, Sener EF, Bol O, Taheri S, Topaloğlu T, Tufan E, Tahtasakal R, Ekici Günay N, Karabulut H, Gunay N. Circulating microRNAs in acute appendicitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery (Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi). 2018 May;24(3):211-215. doi: 10.5505/tjtes.2017.22379.  (IF: 0.38)
 4. Emiroğulları ÖN, Tunçay A, Sener EF, Taheri S, Ünal A, Özkul Y. Investigation of Interleukin 1 Alpha Gene Promoter Polymorphism in Hemodialysis Patients with Arteriovenous Fistula Thrombosis. Erciyes Med J 2018;40:18-22. DOI: 10.5152/etd.2018.17084
 5. Özmen R, Tunçay A, Şener EF, Emiroğulları ÖN. Relationship of genetic factors with development of aortic dissection and aneurysm. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2018;26(4):557-564.
 6. Sener EF, Sahin M, Taheri S, Korkmaz Bayramov K, Marasli MK, Zararsiz G, Canpolat M, Sahin N, Oztop DB. A Preliminary Study of The Genes Related With Aggression And Insensitivity To Pain In The Autism Spectrum Disorders. PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 2017;27(1):24-29. DOI:10.5455/bcp.20161016114319 (IF: 0.495)
 7. Kocyigit I, Taheri S, Sener EF, Eroglu E, Ozturk F, Unal A, Korkmaz K, Zarariz G, Sipahioglu M, Ozkul Y, Tokgoz B, Oymak O, Tevfik E, Axelsson J. Serum micro-rna profiles in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease according to hypertension and renal function. BMC Nephrology 2017;18:179. DOI 10.1186/s12882-017-0600-z (IF: 2.289)
 8. Tunçay A, Şener EF, Emiroğulları ÖN. Investigation of Genetic Polymorphisms in Infective Endocarditis and Artificial Valve Thrombosis. Erciyes Medical Journal. 2017;39(2):63-6.
 9. Bulbul E, Sener EF, Gunay NE, Taslidere B, Taslidere E, Koyuncu S, Gunay N. A role of the endothelial nitric oxide system in acute renal colic caused by ureteral stone. Am J Emerg Med. 2017 Aug 7. pii: S0735-6757(17)30655-1. doi: 10.1016/j.ajem.2017.08.008. (IF: 1.567)
 10. Sener EF, Canatan H, Ozkul Y. Recent Advances In Autism Spectrum Disorders: Applications of Whole Exome Sequencing Technology. Psychiatry Investigation, 2016;13(1):1-10. (IF: 1.149).
 11. Bayram F, Diri H, Sener EF, Dundar M, Simsek Y. Genetic expressions of thrombophilic factors in patients with Sheehan’s syndrome. Gynecological Endocrinology. 2016 Jul 16:1-4. Doi.org/10.1080/09513590.2016.1198763 (IF: 1.413).
 12. Arslan K, Taheri S, Sener EF, Akyüz B, Akçay A, Özkul Y, İşcan KM. Investigation of the promoter polymorphisms of the growth hormone (GH1), growth hormone receptor (GHR), insulin-like growth factor (IGF-I), and prolactin (PRL) genes and the correlation between gene expression and milk yields in Holstein cattle raised in Central Anatolia. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2016;40: 1-7. doi:10.3906/vet-1510-66 (IF: 0.352).
 13. Kocyigit I, Sener EF, Taheri S, Eroglu E, Ozturk F, Unal A, Zarariz G, Uzun I, Imamoglu H, Sipahioglu M, Tokgoz B, Oymak O, Tevfik E. Toll-Like Receptors In The Progression Of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Theraupotic Apheresis and Dialysis. 2016. doi: 10.1111/1744-9987.12458 (IF: 1.477).
 14. Diri H, Sener EF, Bayram F, Dundar M, Simsek Y, Baspinar O, Zararsiz G. Genetic Disorders of Pituitary Development in Patients With Sheehan’s Syndrome. Acta Endocrinologica (Buc). 2016; 4:413-417. DOI:10.4183/aeb.2016.413 (IF: 0.25)
 15. Sener EF, Cikili Uytun M, Bayramov Korkmaz K, Zararsiz G, Oztop DB, Canatan H, Ozkul Y. The Roles of CC2D1A and HTR1A Gene Expressions in Autism Spectrum Disorders. Metabolic Brain Disease 2016 Jun;31(3):613-9. (IF: 2.638).
 16. Taslidere B, Sener EF, Taslidere E, Gunay NE, Bol O, Bulbul E, Aktas RS, Gunay N. Role of the endothelial nitric oxide synthases system on acute appendicitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2016;22(4): 338-343. (IF:0.38).
 17. Tasdemir S, Sener EF, Akalin H, Keklik M, Kaynar L, Ozkul Y. Does the level of WT1 expression predict the outcome in Philadelphia Negative Myeloproliferative Neoplasms? Genetic Testing Molecular Biomarkers, 2015;19(4):222-224 (IF: 1.464).
 18. Yariz KO, Sakalar YB, Jin X, Hertz J, Sener EF, Akay H, Ozbek MN, Farooq A, Goldberg J, Tekin M. A Homozygous SIX6 Mutation is Associated with Optic Disc Anomalies and Macular Atrophy and Reduces Retinal Ganglion Cell Differentiation. Clinical Genetics. 2015;87(2):192-195. (IF: 3.931).
 19. Kocyigit I, Taheri S, Sener EF, Unal A, Eroglu E, Ozturk F, Korkmaz K, Zararsız G, Imamoglu H, Sipahioglu MH, Tokgoz B, Oymak O. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression Is Associated with Hypertension in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. CardioRenal Medicine, 2014 Dec;4(3-4):269-79. (IF: 1.762).
 20. Sener EF. Association of Copy Number Variations In Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. Chinese Journal of Biology, 2014,2014:1-9.
 21. Sener EF, Oztop D, Ozkul Y. MTHFR Gene C677T Polymorphism in Autism Spectrum Disorders. Genetics Research International, 2014;2014:1-5.
 22. Diri H, Sener EF, Tascioglu N, Simsek Y, Bayram F, Dundar M. Etiopathogenesis of Sheehan’s Syndrome: Roles of Coagulation Factors and TNF-Alpha. International Journal of Endocrinology. 2014;2014:514891. (IF: 1.948).
 23. Navon-Elkan P, Pierce SB, Segel R, Walsh T, Barash J, Padeh S, Zlotogorski A, Berkun Y, Press JJ, Mukamel M, Voth I, Hashkes P, Harel L, Hoffer V, Ling E, Yalcinkaya F, Kasapcopur O, Lee MK, Klevit RE, Renbaum P, Weinberg-Shukron A, Sener EF, Schormair B, Zeligson S, Marek-Yagel D, Strom TM, Shohat M, Singer A, Rubinow A, Pras E, Winkelmann J, Tekin M, Anikster Y, King MC, Levy-Lahad E. Mutant Adenosine Deaminase in a Polyarteritis Nodosa Vasculopathy. New England Journal of Medicine. 2014 Mar 6;370(10):921-31. (IF: 55.873).
 24. Sener EF, Emirogullari ON, Serhatlioglu F, Ozkul Y. The Role of Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene G894T and Intron 4 VNTR Polymorphisms In Hemodialysis Patients With Vascular Access Thrombosis. Anatolian Journal of Cardiology. 2014 May;14(3):239-43. (IF: 0.93).
 25. Sener EF, Taheri S, Korkmaz K, Zararsiz G, Serhatlioglu F, Unal A, Emirogullari ON, Ozkul Y. Association of TNF-α -308 G>A and ACE I/D Gene Polymorphisms In Hemodialysis Patients With Arteriovenous Fistula Thrombosis. International Urology and Nephrology. 2014 Jul;46(7):1419-25 (IF: 1.519).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Şener EF, Korkmaz K, Öztop DB, Zararsız G, Özkul Y. Otistik Spektrum Bozukluklarında SLC6A4 Gen Ekspresyonunun Araştırılması. Journal of Clinical and Experimental Investigations (Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi). 2015;6(2): 165-169.
 2. Şener EF, Özkul Y. Otizmin Genetik Temelleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences). 2013; 22(1) 86-92.
 3. Topaloğlu T, Şener EF, Canatan H. Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Yeni Nesil Sekans Teknolojisinin Kullanımı Ve Güncel Yaklaşımlar. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences). 2016;25:92-99.

GRUP LİDERİ:
trhytjytjhytjyj

Doç. Dr. ELİF FUNDA ŞENER

Telefon: 0 352 207 6666/13642

E-mail:  efefunda@yahoo.com

Grup Üyeleri

Reyhan TAHTASAKAL – (Doktora Öğrencisi)

E-mail: rreyhan44@gmail.com

Halime DANA – (Doktora Öğrencisi)

E-mail: genkokhalime@gmail.com

ghyjuyjujuj