• Home
  • BAP Projeleri

BAP Projeleri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeler Birimi ile Desteklenen Projeler

PROJE NO PROJE ADI YÖNETİCİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
5400 Dislipidemik hastalarda statin tedavisi öncesi ve sonrası
genomik instabilitenin araştırılması.
Prof.Dr. HAMİYET
ALTUNTAŞ
30/09/2014 24/08/2016
5938 Mezenkimal Kök Hücrelerin Koşullu Besiyeri Aracılığıyla Osteojenik Olarak
Farklılaştırılması: Deneysel Çalışma
Prof.Dr. YUSUF ÖZKUL 22/05/2015 07/11/2017
7145 BALB-C FARELERDE MYELOMA TUMOR MODELİ
OLUŞTURULMASI
Prof.Dr. MUSTAFA
ÇETİN
07/02/2017 20/02/2020
5818 Ulusal Kayısı Genetik Kaynakları İçerisinde Yer Alan Bazı Kayısı Genotiplerinde Kendine Uyuşmazlık Profillerinin Moleküler Olarak Belirlenmesi Doç.Dr. Kadir Uğurtan YILMAZ 10/04/2015 10/03/2016
5454 Türkiye’de Yayılış Gösteren Üç Kanid Türünün (Canis
aureus, C. lupus, Vulpes vulpes ) DNA Barkodlaması
Prof.Dr. COŞKUN
TEZ
13/10/2014 20/04/2016
5980 ÖTİROİD NODÜLER GUATRLI HASTALARIN DNA HASARI VE TAMİRİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. HAMİYET ALTUNTAŞ 09/06/2015 11/07/2018
6581 Meme Kanser Hücrelerinde Transkripsiyon Faktör Proteini Fox M1 Fork Head Box M1in Anjiyogenezis ve Tüp Oluşumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç.Dr. ZÜHAL HAMURCU 12/04/2016
5909 HİPOKSİ ORTAMININ HİYALÜRONAN EKSPRESYONUNA ETKİSİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Metin AYTEKİN 24/06/2015 07/04/2016
6794 Hastane dışı toplumsal alanlarda antibiyotiklere dirençli
indikatör mikroorganizmaların araştırılması
Prof.Dr. Duygu
PERÇİN RENDERS
02/09/2016 16/05/2018
6733 Akciğer Tümörlerinde RAS p21 Protein Aktivatör 2 RASA2
Geninin Rolünün Araştırılması
Prof.Dr. ÇETİN
SAATÇİ
07/06/2016 27/09/2017
7267 BACILLUS THURINGIENSIS İZOLATLARINDA
PARASPORIN (ps) GENLERİNİN BELİRLENMESİ
Prof.Dr. SEMİH
YILMAZ
21/05/2018 08/01/2020
5789 Otizmde MikroRNA’lar ile İlişkili Hedef Genlerin
Ekspresyonlarının Araştırılması
Doç.Dr. ELİF FUNDA
ŞENER
17/03/2017 15/03/2018
6892 Mentha pulegium L Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktın Meme Kanseri Hücre Hattı MCF7 Üzerindeki Apoptotik ve Antiproliferatif Etkisi Prof.Dr. NURHAN CÜCER 15/02/2017
7097 NPR2-Natriüretik Peptit Reseptör B/Guanilat Siklaz B Geninin Etçi Sığırlarda Besi Performansına Etkisinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi JALE METİN KIYICI 16/02/2017 05/09/2019
7727 Otizmde telomer bölgeleri ne kadar etkilidir Prof.Dr. YUSUF 02/01/2018 08/01/2020
7699 Beta Vulgaris Var Sacheriferia,  Beta Vulgaris Var Rapacea ve Beta Vulgaris Var Cicla Arasında Somatik Hibridizasyon ve Protoplast Kültürü Prof.Dr. MEHMET ARSLAN 08/03/2018 22/05/2019
7602 Osteoporotik İlaçların İnsan Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Osteojenik Ve Kondrojenik Çoğalma İle Farklılaşma Potansiyelleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. AYSUN ÇETİN 02/10/2017 09/10/2019
7406 Meme Kanseri Hücrelerinin Kanserojenik Özellikler Kazanmasında ATG4 ve ULK1 Genlerinin Rollerinin Araştırılması Doç.Dr. ZÜHAL HAMURCU 25/05/2017 15/03/2018
7522 Akkaraman ırkı koyunlarda doğmasal bağışıklığın
genetiğinin araştırılması
Prof.Dr. MEHMET
ULAŞ ÇINAR
07/08/2017
7599 Kollajen Gen fragmentlerinin Prolil 4-Hydroksilazalfa (P4Halfa) ve Prolil 4Hydroksilazbeta (P4Hbeta) genleri ile birlikte P Pastorisde  Koekspresyonu Prof.Dr. ZÜLAL KESMEN 01/03/2018 31/07/2019
7417 Beta-exotoxin geni (thu) taşıyan Bacillus thuringiensis
izolatlarının belirlenmesi
Prof.Dr. SEMİH
YILMAZ
10/07/2017 06/09/2018
5616 GENÇ VE SENESENT MKH SEKRETOMLARININ KANSER HÜCRE HATLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. SERVET ÖZCAN 17/06/2015 07/04/2016
5498 In vitro determination of the antihypertensive activities of
fresh beef and pastirma blended hydrolysates
Dr.Öğr.Üyesi
Abdulatef MRGHNI
20/11/2014 31/07/2017
6015 Sığır Perikardiyumunda Kök Hücre Varlığının Araştırılması Prof.Dr. MUSTAFA
ÇETİN
29/07/2015 07/11/2017
7383 Bitki büyümesini teşvik edici Bacillus izolatlarının
belirlenmesi
Prof.Dr. SEMİH
YILMAZ
22/05/2017 06/09/2018
7712 Hipoksik Ortamın Mikroveziküllere Etkisinin
Değerlendirilmesi
Dr.Öğr.Üyesi
ZEYNEP BURÇİN
08/12/2017 05/09/2019
5386 Sığır biceps femoris kasından üretilecek fermente Türk sucuğunda bulunabilecek antihipertansif peptitlerin saflaştırılması ve tanımlanması Prof.Dr. Hasan YETİM 08/09/2014
6245 HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA UZUN KODLAMAYAN
RNA HOTAIR IN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Prof.Dr. YUSUF
ÖZKUL
13/01/2016 05/12/2018
5806 QUERCETİNİN KML KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ Prof.Dr. ALİ ÜNAL 07/08/2015 27/09/2017
7399 Obez ve Obez Olmayan Fare Modellerinde Adipoz Doku Orjinli Mezenkimal Kök Hücrelerin Senesense Olan Yatkınlıklarının Belirlenmesi Prof.Dr. SERVET ÖZCAN 02/05/2017 06/09/2018
7403 Metformin Uygulamasının Replikatif Senesent İnsan Mezenkimal Kök Hücrelere Etkisinin Gen İfadesi Düzeyinde İncelenmesi Prof.Dr. SERVET ÖZCAN 02/05/2017 06/09/2018
7404 Multipotent Stromal Hücreler Üzerine Metforminin
Etkilerinin Analizi
Prof.Dr. SERVET
ÖZCAN
02/05/2017 06/09/2018
8057 GRAFTVERSUSHOST HASTALARINDA NR3C1 GENI VE PROMOTOR BÖLGESI ILE GLUKOKORTIKOID RESEPTÖR DIRENCI ARASINDAKI OLASI ILIŞKININ ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. YUSUF ÖZKUL 19/03/2018 08/01/2020
7986 İnsan Kolanjiokarsinoma Hücre Hattinda Verteporfin’in Yes Associated Protein (YAP)Transcriptional Coactivator With Pdz-Binding Motif (TAZ) Proteinleri Üzerine Etkisi Prof.Dr. GÜLDEN BAŞKOL 04/06/2018 13/06/2019
8033 Akut Löseminin Akım Sitometri Yöntemi İle Subtiplendirilmesi Ve Blastlarda MPO NADPH Oksidaz Aktivitesinin Araştırılması Prof.Dr. MUSTAFA YAVUZ KÖKER 23/05/2018
7894 Ratlarda Deneysel Kolit Modelinde Arı Ekmeğinin Etkisi Prof.Dr. SİBEL 23/03/2018 31/07/2019
8337 Nöromuskuler bloker ajanlarla erken tip hipersensivite reaksiyonu gelişen hastalarda CD63 ve CD203c bazofil aktivasyon testinin değerlendirilmesi Prof.Dr. İNSU YILMAZ 27/09/2018
8404 INVESTIGATING THE EFFECT OF ?-CASOMORPHIN-7 PEPTIDE ON TH17 ASSOCIATED CYTOKINES IN MODEL OF MULTIPLE SCLEROSIS
MULTİPL SKLEROZDA Th17 İLE İLİŞKİLİ SİTOKİNLER
ÜZERİNE beta-
KAZOMORFİN-7 ETKİSİNİN FARE MODELLERİNDE İNCELENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi Ebru SAATÇİ 21/09/2018 05/12/2019
8012 KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE (KML) TANI VE TAKİBİNDE mikro RNALARIN KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN  AVCILAR 24/07/2018
8611 Türkiye Keçilerinin Komple Mitokondriyal Genomunun
Dizilenmesi Ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Dr.Öğr.Üyesi
OSMAN İBİŞ
23/11/2018
8326 AMİNO VE MERKAPTO FENİL  BORONİK ASİTCuII HİBRİD NANO YAPILARIN SENTEZİ ENZİM MİMİK AKTİVİTESİNİN VE HEDEFLİ ANTİBAKTERİYEL AJAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ Dr.Öğr.Üyesi VEDAT YILMAZ 20/07/2018 04/03/2020
8037 Akut Miyeloid Lösemilerin Akım Sitometre İle Karakterizasyonu Ve Blastlarda Endotel Kök Hücre Oranının Araştırılması Prof.Dr. MUSTAFA YAVUZ KÖKER 23/05/2018 18/12/2019
8161 Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücresinin Büyüme Faktörlerinin Etkisiyle İskelet Kas Hücresine İndüklenmesi Prof.Dr. HARUN ÜLGER 04/06/2018 21/08/2019
7073 STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENEN TİP II DİYABETLİ SIÇANLARDA MİKRONÜKLEUS OLUŞUMU ÜZERİNE GLİBENKLAMİD VE METFORMİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. Sami AYDOĞAN 21/12/2016 06/09/2018
7179 HEPATOSELLÜLER KANSER HÜCRE HATTINDA ENHANCER OF ZESTE HOMOLOG 2 (EZH2) GENİNİN EPİTEL HÜCRELERİNİN MEZENKİMAL HÜCRELERE DÖNÜŞÜMÜ (EMT) ÜZERİNE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. GÜLDEN BAŞKOL 01/02/2017 14/02/2018
10125 Akciğer Kanseri Hastalarında Kanser Kök Hücresinin
Farklılaşma Potansiyellerinin Araştırılması
Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL
YILMAZ
16/03/2020
8423 Hedefli Fototermal ve Fotodinamik Terapi DNA Aptamer Fonksiyonlaşırılmış İndosiyanin Yeşili Katkılı Polidopaminin Sentezlenmesi ve Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureusun Yok Edilmesi İçin Kullanımı Doç.Dr. İSMAİL ÖÇSOY 17/10/2018
7957 Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Olan Hastalarda T Hücre Yenilenmesinin T Hücre Reseptör Eksizyon Halka (TREC) Testi ile Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN  AVCILAR 24/07/2018
8824 Haskap Lonicera caerulea L ta in vitro bitki jenerasyon
protokolünün oluşturulması
Doç.Dr. KAHRAMAN
GÜRCAN
13/03/2019
8350 Farklı Kayısı Genomlarını Hacıhaliloğlu Stark Early Orange Zard Ordubatbenzeri Karşılaştırarak Polimorfik SSR ve SNP Lokusların Tespit Edilmesi Doç.Dr. KAHRAMAN GÜRCAN 21/09/2018 30/09/2019
8021 S1P analoglarının IL-23 reseptör yolağına etkilerinin
araştırılması
Dr.Öğr.Üyesi
AHMET EKEN
23/03/2018 27/03/2019
8468 STARK EARLY ORANGE (SEO), ZARD, ORDUBATBENZERİ KAYISI ÇEŞİTLERİNDE YÜKSEK KAPASİTELİ DNA DİZİLEME ANALİZİ Doç.Dr. KAHRAMAN GÜRCAN 13/03/2019 30/09/2019
8758 PCL VE BAMYA ÖZÜTÜNÜN DOKU TAMİRİ AMACI İLE İSKELE OLUŞTURMADA KULLANILABİLİRLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. NURHAN CÜCER 12/02/2019
8542 Kronik Sürekli Hipoksi Boyunca Beyin Sapı NTS Bölgesi Üzerinde Plastisite Bağımlı İnflamatuar Sinyal Mekanizmasının Sıçanlarda Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERDEM BAŞARAN 17/10/2018 20/02/2020
7895 Kurşun asetatla oluşturulan anemi ve hepatotoksisiteye
karşı arı ekmeğinin Perga etkisi
Prof.Dr. SİBEL
SİLİCİ
23/03/2018 31/07/2019
9303 Timokinonun İnsan Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal
Kök Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Dr.Öğr.Üyesi TUBA
DİLAY KÖKENEK
19/08/2019
8608 Türkiye Anadolu Mandalarının Komple Mitokondrial Genomunun Dizilenmesi ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi OSMAN İBİŞ 23/11/2018
9735 İMMÜN HÜCRELERİN MCF-7 HÜCRE HATTI PLURIPOTENT ALT GRUPLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. SERVET ÖZCAN 10/12/2019
9985 Farelerde Travmatik Beyin Hasarının Akut Ve Kronik Dönemde Periferik Dokular Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. SERPİL TAHERİ 27/02/2020
8401 Hacıhaliloğlu Kayısı (Prunus armeniaca) Çeşidinde
Transkriptom Analizi
Doç.Dr. KAHRAMAN
GÜRCAN
21/09/2018 30/09/2019
6180 Normal fazla kilolu ve obez bireylerde Izumo1 sperm  yüzey reseptörünün ekspresyon düzeyinin karşılaştırılması Doç.Dr. ARZU HANIM YAY 12/10/2015 27/09/2017
9506 IZOSİTRAT DEHİDROGENAZ (IDH) GENİNDE MUTASYON TAŞIYAN VE TAŞIMAYAN GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNDE FLAVOPİRİDOLÜN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. ZÜHAL HAMURCU 03/10/2019
6201 Ceratonia siliqua L. Yaprak Ekstresinin Ve Çeşitli Biyoaktif Bileşiklerinin İnsan Akciğer Kanseri (A549) Hücre Hattında Otofaji Ve Apoptoz Üzerinden Antitümör Aktivitelerinin Araştırılması Prof.Dr. NEFİSE NALAN İMAMOĞLU ŞİRVANLI 26/11/2015 11/10/2018
6296 İnsan Karaciğer Kanser Hücre Hattında (HepG2)
TGFSmad Yolağının Araştırılması
Prof.Dr. GÜLDEN
BAŞKOL
15/03/2016 16/12/2016
8283 GCSF ile UYARILARAK TOPLANAN GRANÜLOSİTLERDE HÜCRE İÇİ ve HÜCRE DIŞI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Prof.Dr. ALİ ÜNAL 27/09/2018
5998 Cc2d1a Heterozigot Farelerde Neurl1 ve 5Htr1a Genleri ile miR-19a-1 ve miR-19b-1 Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi Prof.Dr. YUSUF ÖZKUL 18/08/2015 11/10/2018
7428 İmmun Yetmezlikli Hastalardan Elde Edilen Cytomegalovırus Cmv Suşlarının Genotiplerinin Belirlenmesi Ve Gansiklovir Direncinin Araştırılması Prof.Dr. SELMA GÖKAHMETOĞLU 10/07/2017
6622 Minimal Residüel Hastalığın Erken Tanısına Yönelik Geliştirilecek Biyoçip İçin Yüzey Kimyası ve Hücresel Çalışmalar Prof.Dr. AYSUN ÇETİN 18/04/2016 30/01/2017
8300 Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik Dönüşümünde
Vinposetinin Etkisi
Dr.Öğr.Üyesi GÜLAY
SEZER
16/07/2018 08/01/2020
9941 Kısa Süreli Minosiklin Uygulamasının Ventilasyonun Farklı Şiddetlerdeki Hipoksiye Aklimatizasyonu Oluşumuna Etkisinin Sıçan Beyin Sapında Nukleus Traktus Solitarius Bölgesinde Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERDEM BAŞARAN 25/02/2020
9946 Kısa Süreli Minosiklin Uygulamasının Ventilasyonun Farklı Şiddetlerdeki Hipoksiye Aklimatizasyonu Oluşumuna Etkisinin Spinal KordC3C5 Bölgesinde Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERDEM BAŞARAN 25/02/2020
6734 Etanol kaynaklı oksidatif stresin dişi üreme organı Foliküler
ve üterin  hücreleri üzerine etkisi
Prof.Dr.
ABDURRAHMAN
07/10/2016 14/12/2017
8508 PROPOLİSİN RAT PROTEİN PROFİLİ VE OKSİDATİF
STRES PANELİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Prof.Dr. AYSUN
ÇETİN
21/12/2018 20/02/2020
6777 Multipl Miyelom Hücrelerine Karşı Otolog Kök Hücre ve Mononükleer Hücrelerinden Dendritik Hücre Üretilmesi (Tümör Aşısı Üretimi) Prof.Dr. ALİ ÜNAL 21/07/2016 12/04/2018
6347 Otistik Fare Modelinde Otofajinin Araştırılması Doç.Dr. ELİF FUNDA
ŞENER
14/04/2016 16/05/2018
10103 Uzun Süreli Minosiklin Uygulamasının Ventilasyonun  Farklı Şiddetlerdeki Hipoksiye Aklimatizasyonu Oluşumuna Etkisinin Spinal Kord C3-C5 Bölgesinde Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERDEM BAŞARAN 10/03/2020
6809 Mezenkimal Kök Hücre ve Egzersizin Serum
İmmunoglobulin Düzeyleri Üzerine Etkisi
Prof.Dr. BEKİR
ÇOKSEVİM
10/04/2017 14/02/2018
8936 Kronik Granülomatoz Hastalık Moleküler Tanısında
Fragment Analizinin Uygulanması
Prof.Dr. MUSTAFA
YAVUZ KÖKER
18/06/2019 20/02/2020
6991 İn vivo kıkırdak onarımı üzerine TGF1 transfekte edilmiş
dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin etkisi
Prof.Dr. Saim
ÖZDAMAR
22/11/2016
7188 Koroner bypass ameliyatı yapılan hastalarda  PTEN ve
BDNF genlerinin ekspresyonunun araştırılması
Doç.Dr. ELİF FUNDA
ŞENER
03/07/2017 11/07/2018
7017 YUMURTALIK KANSERİNDE LC3B VE BEKLİN-1 PROTEİNLERİNİN HÜCRE ÇOĞALMASI VE KLON OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. ZÜHAL HAMURCU 06/02/2017 06/09/2018
7606 RİZE KAÇKAR BALI PERVARİ BALI VE LONİCERA JAPONİCA BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN ELDE EDİLEN BAL ÖZÜNÜN MCF7 HÜCRE HATTINDA ÇOĞALMAYI BASKILAYICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. NURHAN CÜCER 10/10/2017 06/02/2019
7781 Hipoksi Altında Üretilmiş Mezenkimal Kök Hücre Sekretomunun Osteoartritik Kondrositler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Recep SARAYMEN 12/12/2017
9880 Astrosit Hücrelerinde İndüklenen Senesens Üzerine
Metforminin Etkisi
Dr.Öğr.Üyesi GÜLAY
SEZER
02/01/2020
9600 Çoklu Omik Verilerinin Birleştirilmesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Sınıflandırma Yöntemlerinin Performansının Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi GÖKMEN ZARARSIZ 08/11/2019
9945 Uzun Süreli Minosiklin Uygulamasının Ventilasyonun  Farklı Şiddetlerdeki Hipoksiye Aklimatizasyonu Oluşumuna Etkisinin Sıçan Beyin Sapında Nukleus Traktus Solitarius Bölgesinde Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERDEM BAŞARAN 25/02/2020
7815 Oğulotu Bitkisinde (Melissa officinalis)Meristem ve Somatik Embriyo Kültürlerinden Sentetik Tohum Elde Etme Olanakları Prof.Dr. MEHMET ARSLAN 08/03/2018 22/05/2019
7831 Allojenik kemik iliği nakli yapılan hastalarda kimerizm ve hastalıksız sağkalım ile miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler MDSC arasındaki ilişkinin araştırılması Prof.Dr. MUSTAFA ÇETİN 08/12/2017 05/12/2019
7489 Klinik Numunelerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinin Rektal Sürüntü Kökenleri ile Karşılaştırılması Prof.Dr. HÜSEYİN KILIÇ 20/07/2017
10030 Bacillus cereus, B. subtilis ve B. thuringiensisTÜRÜ BAKTERİLERİN MISIRDA (Zea mays L) PROTEİN İFADE PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. SEMİH YILMAZ 10/03/2020
7666 PREMATURE RETİNOPATİSİ OLAN HASTALARDA KDR GEN POLİMORFİZM TARAMASI VE BAZI HÜCRE YÜZEY RESEPTÖRLERİN EKSPRESYON DÜZEYİ Prof.Dr. MUSTAFA YAVUZ KÖKER 09/10/2017 11/10/2018
7741 Kolanjiokarsinoma hücre hattında TFK1 Suberoylanilid Hidroksamik Asit SAHA in Growth Arrest Spesifik Protein Gas6 ve Axl üzerine etkisi Prof.Dr. GÜLDEN BAŞKOL 24/11/2017 06/09/2018
7391 Fare modellerinde Diabetes mellitus tarafından sebep olunan gebelik kayıplarında microRNAların rollerinin araştırılması Prof.Dr. MİKAİL AKBULUT 10/10/2017 06/02/2019
7784 Akromegali Hastalarında Görülen Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu OUASnda Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı CPAP Tedavisinin Hücre Yaşlanma Genleri Üzerine Etkisi Doç.Dr. SERPİL TAHERİ 08/12/2017 06/03/2019
5311 Uzun Süreli Solunumsal Fasilitasyonda (vLTF) VEGF ve
EPO Sinyal Yolaklarının Araştırılması
Prof.Dr. Sami
AYDOĞAN
18/07/2014 17/05/2017
5270 Mezenkimal Kök Hücre  uygulamalarının Atletik
Performans Üzerine Etkisi
Prof.Dr. BEKİR
ÇOKSEVİM
18/07/2014 29/01/2016
7935 Melatoninin MCF-7 ve MDA-MB-231 İnsan Meme Kanseri
Hücre Hatları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Doç.Dr. ARZU
HANIM YAY
23/02/2018 18/12/2019
9788 Büyüme Hormonu Eksikliğinin Genom Stabilizasyonu
Üzerine Etkisi
Doç.Dr. SERPİL
TAHERİ
27/02/2020
7873 Resveratrolün Klebsiella pneumonia İnoküle Edilen Caco2
Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Prof.Dr. NUSRET
AYYILDIZ
23/02/2018
8765 Endometrium Kanserinde GRP78 Geninin Ekspresyonunun  Sıvı Biyopside Biyobelirteç Olup Olamayacağının Araştırılması Prof.Dr. ÇETİN SAATÇİ 12/02/2019
7885 Deneysel Multipl SklerozMS Fare Modelinde Schisandrin B ve Alantolaktonun İmmünomodülatör Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. HAMİYET ALTUNTAŞ 23/02/2018
6077 Öğrenme sonrası uyku yoksunluğunun farelerde hipokampal sinaptik plastisiteyle ilişkili genlere ve mikroRNA’lara etkisinin araştırılması Prof.Dr. ASUMAN GÖLGELİ 14/10/2015 23/06/2017
8206 Enteral İmmünonütrisyonun Kafa Travması Oluşturulmuş Farelerde   Beyin ve Bağırsak Dokusuna Olan  Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. HALİT CANATAN 11/06/2018
5693 Endemik Astragalus argaeus Boiss  Balansa Astragalus stenosemioides DF Chamb  VA Matthwes Onobrychis argaea Boiss  Balansa nın BiyoEkolojisi ve Koruma Biyolojisi Doç.Dr. SEVİL ALBAYRAK 19/02/2015 17/04/2019
8876 Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Miyokard Korunması ve Apoptoz İle İlişkili mikroRNA’ların Araştırılması Doç.Dr. ELİF FUNDA ŞENER 12/03/2019
5247 EHRLİCH ASSİT TÜMÖRÜ ENJEKTE EDİLEN FARELERDE RHAMNETİN’İN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. ERDOĞAN UNUR 02/06/2014 28/06/2016
5468 RNA-DİZİLEME VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA YENİ İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Prof.Dr. AHMET ÖZTÜRK 03/02/2015 07/11/2017
8652 Dekstrometorfanın Pankreas Kanser Hücre Hattı
Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Dr.Öğr.Üyesi
AHMET İNAL
11/12/2018
8555 MKH MUSE VE İPS (EPİZOMAL GERİ PROGRAMLANMIŞ) HÜCRELERİNİN GENOTOKSİK STRES DİRENCİNİN SHOTGUN PROTEOMİK METOTLARLA İNCELENMESİ Prof.Dr. SERVET ÖZCAN 06/11/2018
9760 Endemik Dadaş Teresi Ekstratının Ehrlich Assit Tümörü Hücreleri Üzerine In Vivo ve In Vitro Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. HARUN ÜLGER 03/03/2020
8166 siRNA aracılı GLS1 inhibisyonunun meme kanser hücrelerinin kanserojenik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması Prof.Dr. HAMİYET ALTUNTAŞ 29/05/2018
8251 Hepatit C Virüs HCV genotiplerinin ‘Reverse Hybridisation Strip Assay’ ve DNA dizi analizi yöntemleriyle araştırılması Prof.Dr. SELMA GÖKAHMETOĞLU 08/06/2018
9296 Glial tümörlerde kan ve tümör mikroçevresindeki Treg ve
Th17 hücrelerinin karakterize edilmesi
Prof.Dr. HALİT
CANATAN
10/09/2019
6443 Transgenik tütünde Şarka virüsüne  karşı RNA susturması
aracılığıyla direnç geliştirilmesi
Prof.Dr. MİKAİL
AKBULUT
25/03/2016 09/10/2019
8472 Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik ve Adipojenik
Dönüşümlerinde  Mirtazapinin Etkisi
Doç.Dr. ZAFER
SEZER
17/10/2018
7281 BAZI SÜT PROTEİN VE REGÜLATÖR GENLERİNİN TEK NÜKLOTİT POLİMORFİZMLERİNİN SÜT VERİMİ VE BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof.Dr. MAHMUT DOĞAN 12/04/2017
7343 Koyunlarda Bağışıklık Mekanizması ile İlişkili Bazı Genlerin Periferal Tek Çekirdekli Kan Hücrelerinde PBMC RealTime Ekspresyon Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Prof.Dr. BİLAL AKYÜZ 14/04/2017 05/09/2019
8349 Ganoderma Lucidumun MDAMB 231 ve MCF7 insan meme kanseri hücre hatlarında hücre çoğalması üzerine etkisinin incelenmesi Prof.Dr. BİRKAN YAKAN 20/07/2018 08/01/2020
7371 miR124ün Beyin Gelişimi Üzerine Olan Etkisinin
Araştırılması
Prof.Dr. YUSUF
ÖZKUL
02/06/2017 27/03/2019
9670 Teriflunamidin Deneysel Myastenia Gravis Modellerinde Terapötik
Etkisinin İncelenmesi
Prof.Dr. SABAHATTİN MUHTAROĞLU 30/12/2019
7212 Farklı Kanser Hücre Hatlarında Glukoz ve Fruktoz Transport Mekanizmalarının Moleküler Düzeyde İncelenmesi Prof.Dr. Saim ÖZDAMAR 23/03/2017
5099 PREMENAPOZAL HİRSUT/HİPERANDROJENİZMLİ KADINLARDA CYP21A2, CYP11B1, HSD3ß2 VE NR3C4 (AR) LOKUSLARINA AİT GENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. MUNİS DÜNDAR 04/06/2014 07/04/2016
5757 Radyasyonla Kısırlaştırılmış Ceratitis capitata Wiedemann Diptera Tephritidae Erginlerinin Mikroflorası ve Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Radyasyonun Etkisi Prof.Dr. AYDIN ŞÜZÜ TUNÇBİLEK 07/05/2015 11/07/2018
7044 Monensinin Civcivlerde ve Civciv Karaciğer Doku Kültürü
Hücrelerinde Hepatotoksik Etkileri
Prof.Dr. MURAT
KANBUR
22/12/2016 05/12/2018
7777 İN VİTRO PARKİNSON MODELİNDE BAZI MİKROALG ÖZÜTLERİNİN NÖROKORUYUCU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. NURHAN CÜCER 05/12/2017
7697 Klinik örneklerde anaerob enfeksiyon etkenlerinin
tanımlanması için multiplex PCR paneli geliştirilmesi
Prof.Dr. Duygu
PERÇİN RENDERS
15/11/2017 09/10/2019
7121 Kinürenik asit ve Kinaldik asitin İnsan Karaciğer Kanseri HepG2 Hücre Hattında in vitro Antitümöral Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. NEFİSE NALAN İMAMOĞLU ŞİRVANLI 06/02/2017 08/01/2020
6538 GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNDE TEMOZOLOMİDİN TEKRARLAYAN UYGULAMASI İLE GELİŞEN DİRENÇ MEKANİZMALARI ÜZERİNE KERSETİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. MÜKERREM BETÜL AYCAN 20/06/2016 20/02/2020
7657 Investigating the Expression of Immune Genes in
Response to LPS and LTA Stimulation in Sheep Lungs
Prof.Dr. MEHMET
ULAŞ ÇINAR
15/11/2017 05/09/2019
9767 Ağır Egzersiz Sonrası Lenfositlerde Oluşan Çift Zincir DNA Kırıkları ve Tamirinde Whey Proteini Kullanımının Etkisi Prof.Dr. AYSUN ÇETİN 30/01/2020
8376 Hematoloji kliniklerinde takip edilen hastalardan elde edilen Cytomegalovirus (CMV) suşlarında antiviral ilaç direncinin araştırılması Prof.Dr. SELMA GÖKAHMETOĞLU 24/09/2018
8356 KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA AKCİĞER FİBROZİSİ
İLE FİBROSİTLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Prof.Dr. MEHMET
KÖSE
20/07/2018 05/12/2019
8307 Metastatik Sağ Kolon Tümöründe Genetik Panel ile
Bakılan Mutasyonların Prediktif ve Prognostik Önemi
Prof.Dr. METİN
ÖZKAN
16/07/2018 17/04/2019
8154 Asetominofen ile sıçanlarda oluşturulan akut karaciğer hasarına umblikal korddan elde edilen mezenkimal kök hücre ve eritropoietinin etkisi Prof.Dr. BİRKAN YAKAN 21/05/2018 21/08/2019
8330 Mir-124ün GH-IGF-1 yolağı üzerindeki etkisinin
araştırılması
Prof.Dr. YUSUF
ÖZKUL
26/07/2018
10025 Multipl Skleroz hastalarında 2 hidroksi glutaratın tanıda, tanı konulan hastalarda tedavi seçiminde ve tedavi izleminde bir belirteç olarak yol göstericiliğini değerlendirmek Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FATİH YETKİN 09/03/2020
9774 IDH mutant ve IDH mutant olmayan Glioblastomada LC3
genin Integrin B1/Fak/Src yolağı üzerine etkisi
Dr.Öğr.Üyesi HALİL
ULUTABANCA
10/12/2019
9781 Sepsiste Rhokinaz Polimorfizminin Araştırılması Prof.Dr. NURULLAH
GÜNAY
13/01/2020
8163 Siyatik sinir hasarı oluşturulan sıçanlarda eritropoetinin ve umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin sinir rejenerasyonu üzerine etkisi Prof.Dr. BİRKAN YAKAN 21/05/2018 31/10/2019
8196 Medullablastom tanılı hastalarda hastalığın patolojik alt tip ve genetik özellikleri ile klinik arasındaki ilişkinin araştırılması Doç.Dr. EKREM ÜNAL 08/06/2018
8871 Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Likit Biyopsi ile Çalışılan Mutasyon Panelinin Terapötik ve Prognostik Önemi Prof.Dr. METİN ÖZKAN 08/03/2019 04/03/2020
7958 Polikistik Böbrek Hastalarında PKD1 ve PKD2 geni  patojen dizi varyantların miRNA’larla ilişkisinin araştırılması Prof.Dr. ÇETİN SAATÇİ 21/03/2018 06/09/2018
6587 Düşük Doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler İle Ovulasyon İnduksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Lüteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin ve Hipoksi ile İndüklenen Faktör -1(HİF-1)Gen Ekspresyonlarının Araştırılması Prof.Dr. ERCAN MUSTAFA AYGEN 24/03/2017 27/09/2017
6579 Vit K eksikliğine bağlı intrakranial kanamalı hastalarda
genetik yatkınlık
Prof.Dr. Mehmet Akif
ÖZDEMİR
15/04/2016 30/12/2016
5595 Acil servise Başvuran Akut Apandisit Tanısı Konulan Hastalarda e NOS(endotelyal Nitrik Oksit sentaz) Polimorfizminin Araştırılması Prof.Dr. NURULLAH GÜNAY 19/12/2014 28/06/2016
5996 RETİNA PİGMENT EPİTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNE ANTİ-
VEGFLERİN ETKİSİ
Prof.Dr. AYŞE
ÖNER
24/07/2015 05/10/2016
6072 Akut Apandisit hastalığında mikro RNA profilinin ve  bu profilin hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin belirlenmesi Prof.Dr. NURULLAH GÜNAY 02/02/2016 30/01/2017
6387 İnfarkt ile İlişkili Genetik Mutasyonların Araştırılması Doç.Dr. EKREM 11/04/2016 16/12/2016
6820 Vitamin D Reseptör Geni ile Serebrovasküler Hastalık
İlişkisi
Prof.Dr. NURULLAH
GÜNAY
31/08/2016 07/11/2017
5634 Renal Kolikle Acil Servise Başvuran Hastalarda eNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Polimorfizminin Araştırılması Prof.Dr. NURULLAH GÜNAY 19/02/2015 28/06/2016
6044 Acil sevise başvuran Sepsisli ve septik şoktaki hastalardaNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve TNF Tümör Nekroz Faktör alfa gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi Prof.Dr. NURULLAH GÜNAY 10/09/2015 23/06/2017
5225 Doğumsal Üriner Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısında, Şiddetinin Ve Prognozunun Belirlenmesinde Mikro RNA’ların Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof.Dr. Zübeyde GÜNDÜZ 08/05/2014 08/06/2015
5296 İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerde BDNF gen ekspresyonunun erken çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve problem çözme becerileriyle ilişkisi Doç.Dr. Didem Behice ÖZTOP 07/08/2014 18/06/2015
7758 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA ATOMOKSETİN TEDAVİSİNE YANIT VE DİRENÇTE CYP2C19 VE SLC6A2 POLİMORFİZMLERİNİN ROLÜ Doç.Dr. ESRA DEMİRCİ 05/12/2017 27/03/2019
8023 EDTA ve Tripsinden çiçek şekilli nano kompozitlerin sentezi enzim benzeri aktivitelerinin ve etkin antimikrobiyal özelliklerinin Enterococcus faecalis ve Candida albicans mikroorganizmaları üzerinde incelenmesi Doç.Dr. YAKUP ÜSTÜN 27/09/2018
7100 Nötrofil Kaynaklı Ektozomların Mantar Biyofilmi Üzerine
Etkisi
Prof.Dr. MUSTAFA
ÇETİN
04/04/2017
7940 ASETİAMİNOFEN KULLANIMININ GELİŞMEKTE OLAN BEYİNDE GABA NMDA VE SİNAPTİK PLASTİSİTE ÜZERİNE ETKİSİ Dr.Öğr.Üyesi RECEP BAYDEMİR 14/01/2019
8172 Nanoflower Yapısının Endodontide Kullanılması Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) ve Bayırturpu Peroksidaz Enzimi (HRP) Konjuge Edilmiş Nanoflowerların Sentezi ve Kök Kanalı İçi Biyofilmi Üzerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. TUĞRUL ASLAN 17/01/2019
7816 Dejeneratif retina ve optik sinir hastalıklarında kök hücre
uygulaması
Dr.Öğr.Üyesi METİN
ÜNLÜ
23/02/2018 17/04/2019
7768 Türkiyede yayılış gösteren Crocidura cinsinin (Soricomorpha Mammalia) komple mitokondriyal genomunun Yeni Nesil DNA Dizileme Teknolojisi ile dizilenmesi ve filogenetik analizi Prof.Dr. COŞKUN TEZ 05/12/2017 05/09/2019
6571 Karaciğer Fibrozis Modellerinde Sık Kullanılan Kimyasal Ajanların Farklı Doz Ve Zaman Dilimindeki Etkilerinin Belirlenmesi Öğr.Gör.Dr. DİLEK KAAN 10/10/2016 11/10/2018
5155 Klinik Olarak Non Fonksiyone veya Gonodotrop Hipofiz Adenomlu Hastaların Medikal Tedavisinde Yeni Hedefler Tanımlamak İçin Proteomik Yaklaşımlar Prof.Dr. Fatih TANRIVERDİ 10/07/2014 07/11/2017
7680 Farklı evrelerdeki Büyük Balmumu güvesi Galleria mellonella larvalarının orta barsak proteinlerinin 2DPAGE yöntemiyle analiz edilmesi Prof.Dr. ABDURRAHMAN AYVAZ 14/11/2017
7643 Pirimidin Halkası İçeren Schiff Bazı ve Komplekslerinin
Sentezi Karakterizasyonu ve Antikanser Özellikleri
Öğr.Gör.Dr. HALİME
GÜZİN ASLAN
20/03/2018
7340 Tiyazolimin Türevi Bileşiklerin Sentezi Karakterizasyonu ve
Sitotoksik Aktivite Çalışmaları
Prof.Dr. ZÜLBİYE
KÖKBUDAK
03/08/2017
7926 Miyokard doku rejenerasyonu için tekstil temelli bir iskele Dr.Öğr.Üyesi DERYA
HAROĞLU
20/07/2018
6444 MORFİNİN TRİPLE NEGATİF MEME KANSER HÜCRE HATTINDAKİ ETKİSİ VE EGFR YOLAĞI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr.Öğr.Üyesi GÜLAY SEZER 08/04/2016 11/10/2018
6005 Meme Kanseri Tedavisi İçin miRNA Temelli İlaç Hedefleri Dr.Öğr.Üyesi
OSMAN İBİŞ
09/09/2015 23/06/2017
5611 Koyunlarda gebelik döneminde farklı düzeyde protein içeren rasyonlarla beslemenin fötüste ve 2 aylık kuzularda iskelet kası transkriptomuna miRNA ekspresyonuna ve metilasyonuna etkisi üzerine bir araştırma Prof.Dr. MEHMET ULAŞ ÇINAR 20/01/2015
6130 S1P1 reseptörünün Multiple Skleroz patogenezinde rol alan insan Th17 hücrelerinin gelişimine ve fonksiyonlarına etkilerinin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi AHMET EKEN 07/03/2016 06/09/2018
5655 Altered miRNA and gene expression is associated with the survival of ruminant granulosa cells under oxidative stress Dr.Öğr.Üyesi MD. MAHMODUL HASAN SOHEL 02/03/2015 27/09/2017
6045 Genkök Sıcaklık Takip Sistemi ve Bağlantılı Güvenlik
Gözlem Sistemi
Prof.Dr. MUSTAFA
ÇETİN
03/08/2015 21/08/2019
5988 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Plevral Efüzyon Kaynaklı Kanser Kök Hücrelerinin Moleküler Tiplendirilmesi Prof.Dr. YUSUF ÖZKUL 11/06/2015 06/04/2017
7040 ERCİYES KORDON KANI VE DOKU BANKASI Prof.Dr. YUSUF 17/08/2017 09/10/2019
5241 İç Anadolu Bölgesi’nde Yeni Nesil Sekanslama
Teknolojisiyle Kalıtsal Tek Gen Hastalıklarının Tespiti
Prof.Dr. YUSUF
ÖZKUL
05/08/2014 06/04/2017
5098 Hirsut/Hiperandrojenemili  Kadın Hastalarda Fenotip-
Genotip İlişkisinin Araştırılması
Prof.Dr. Hasan
Fahrettin
23/06/2014 31/12/2015
6339 Açık Kalp Ameliyatlarında Otofaji Myokard
Korunmasındaki Bir Belirteç midir?
Prof.Dr. ÖMER NACİ
EMİROĞULLARI
01/07/2016 22/05/2019
7042 Encephalitozoon intestinalis Enfeksiyonunun Konak Hücre
Apoptozu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Prof.Dr. MERYEM
EREN
21/12/2016 18/12/2019
7031 Gün doğumu ve gün batımı yapılan egzersizlerin DNA
hasarı ve bağışıklık sistemi üzerine etkisi
Prof.Dr. AYSUN
ÇETİN
21/04/2017 30/09/2019
5427 APİGENİNİN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ; MEKANİSTİK BİR YAKLAŞIM Prof.Dr. ALİ ÜNAL 02/03/2015 08/03/2017
6949 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında HIF1 ve IL1 Genlerinin Ekspresyonu ile Hipertansiyon Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Doç.Dr. İSMAİL KOÇYİĞİT 17/03/2017 14/12/2017
5538 Diyabetik ayak tedavisinde lokal kök hücre uygulamasının
yara iyileşmesi üzerine etkisi
Prof.Dr. Mahmut
MUTLU
18/03/2015
7076 Spinal anestezi uygulanan gebelerde BOS ve kanda
yaşlanma markerlerinin araştırılması
Prof.Dr. FATİH
UĞUR
04/12/2017
7366 Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi Prof.Dr. OĞUZ EKMEKÇİOĞLU 07/03/2018 17/04/2019